ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Tytuł projektu:

Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi

Okres realizacji projektu:

01.01.2010 – 31.08.2011

Cel ogólny projektu:
podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSP10 w Łodzi oraz zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów w trakcie całego procesu kształcenia.

Sposób rekrutacji uczestników
Informacja o projekcie i planowanych zajęciach dodatkowych wraz z zasadami rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości – uczniom podczas lekcji wychowawczych oraz rodzicom podczas zebrań, a także będzie umieszczona na szkolnej stronie internetowej.
Przebieg rekrutacji:

 • przeprowadzenie testów diagnostycznych,
 • zebranie przez wychowawców zgłoszeń od uczniów,
 • posiedzenie komisji rekrutacyjnej i utworzenie grup uczestników,
 • podpisanie deklaracji przez zakwalifikowanych uczniów (będzie to równoznaczne z obowiązkiem uczestniczenia w całym cyklu zajęć).

 

Projekt obejmuje realizację następujących działań:

Przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:

 • zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatronicznej i informatycznej (sterowniki PLC wraz z oprogramowaniem, profesjonalne programy komputerowe),
 • przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zawodowych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
 • przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:
  • przygotowujących do egzaminu maturalnego,
  • przygotowujących do egzaminu zawodowego,
  • umożliwiających rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych przez projektowanie i wykonywanie prostych urządzeń, głównie pomocy dydaktycznych.

 

Stworzenie platformy e-learningowej:
Dodatkową formą wsparcia dostępną dla wszystkich uczniów będzie stworzona przez nas własna platforma e-learningowa, która ma za zadanie wspomagać i uzupełniać tradycyjne formy kształcenia, uatrakcyjnić proces kształcenia, udostępnić uczniom materiały dydaktyczne rozproszone w różnych źródłach informacji, wdrożyć uczniów do korzystania z nowoczesnych metod i narzędzi ICT używanych w kształceniu przez Internet, przydatnych w kształceniu ustawicznym po ukończeniu szkoły.

Wzmocnienie współpracy z pracodawcami

 • współpraca z pracodawcami w zakresie aktualizacji treści kształcenia,
 • badanie efektywności praktyk zawodowych przez ankietowanie uczniów i pracodawców.

 

Wsparcie uczniów opieką pedagogiczno-psychologiczną i doradztwo edukacyjno-zawodowe:

 • rozpoznanie problemów edukacyjno-wychowawczych,
 • objęcie opieką pedagogiczno–psychologiczną uczniów wykazujących problemy w nauce,
 • wzmocnienie doradztwa zawodowego.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego