ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Opis bibliograficzny

WZORY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH RÓŻNYCH DOKUMENTÓW STOSOWANE W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ
ORAZ PRZYPISACH DO REFERATÓW

(oprac. U. Stefańska – 2009)

 

ZASTOSOWANIE OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH

Poszczególne opisy ułożone według z góry zaplanowanego porządku (zazwyczaj alfabetycznie) tworzą spis bibliograficzny – bibliografię załącznikową.
Opis bibliograficzny występuje też w przypisie, który uczeń zamieszcza u dołu odpowiedniej stronicy.
Przypisy i bibliografia załącznikowa świadczą o opanowaniu warsztatu pracy ucznia i jego rzetelności w korzystaniu ze źródeł.

BIBLIOGRAFIA PODMIOTU I PRZEDMIOTU W PREZENTACJI MATURALNEJ

Bibliografia podmiotu to spis książek (lektur), filmów, tekstów prasowych, programów radiowych i telewizyjnych, dzieł sztuki (reprodukcje malarskie), dokumentów elektronicznych, których treści posłużyły uczniowi do realizacji tematu.
Bibliografia przedmiotu to spis naukowych i popularnonaukowych opracowań wyżej wymienionych dokumentów.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY:

PN-ISO 690 : 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura.

PN-ISO 690-2 : 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich częś ci

Uwagi:

 • Jeśli książka nie jest wydawnictwem kilkutomowym, to element ten pomijamy.
 • Gdy książka jest wydaniem 1., to element ten pomijamy.
 • Oznaczenie tomu i wydania podajemy cyfrą arabską.
 • Gdy w książce umieszczone są dwa (i więcej) miejsca wydania, podajemy tylko pierwsze.
 • Podawanie wydawnictwa nie jest obowiązkowe ( jeżeli podajemy, to pomiędzy miejscem a rokiem wydania).
 • Numery ISBN i ISSN w opisach do bibliografii załącznikowej na potrzeby prezentacji maturalnej można pominąć.
 • Informacji na temat książki należy szukać na stronie tytułowej, a nie na okładce!
 • Należy zwrócić uwagę na konsekwentne stosowanie znaków interpunkcyjnych.

 

Stosowane skróty:

 
Nr - numer
Oprac. – opracować
Popr. – poprawione
Posz. – poszerzone
Pod red. – pod redakcją
Red. nacz. – redaktor naczelny
Reż. – reżyser
Rec. – recenzja
 
Rozm. – rozmawiał/a
S. - strona
T. – tom
Uzup. – uzupełnione
Wybr. – wybrał
Wyd. – wydanie
Zm. – zmienione
 
 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYDAWNICTWA ZWARTEGO

(książka napisana przez jednego, dwóch lub trzech autorów)

Opis wykonuje się według następującego schematu:

NAZWISKO i IMIĆ (inicjał imienia) autora lub autorów : TYTUŁ książki. Oznaczenie TOMU. Oznaczenie kolejnego WYDANIA. MIEJSCE wydania, ROK wydania. ISBN

Przykłady:

 • Kapuściński R. : Heban. Wyd. 7. Warszawa, 2003
 • Frycie S. : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 1-2. Kraków, 1982
 • Zawada A. : Dwudziestolecie literackie. Wyd. 2 popr. Wrocław, 1995
 • Godlewski S., Grzeniewski L., Markiewicz H. : Śladami Wokulskiego. Warszawa, 1957
 • Orzeszkowa E. : Nad Niemnem. T. 3. Wyd. 15. Warszawa, 1968
 

OPIS BIBLIGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ

(książka napisana przez więcej niż trzech autorów , tu też zazwyczaj słowniki, encyklopedie, antologie wierszy różnych autorów)

Opis wykonuje się według następującego schematu:

TYTUŁ książki. IMIĆ i NAZWISKO redaktora lub innej osoby opracowującej poprzedzone odpowiednim skrótem. Oznaczenie TOMU. Oznaczenie WYDANIA. MIEJSCE wydania, ROK wydania. ISBN

Przykłady:

 • Słownik terminów literackich. Pod red. J. Sławińskiego. Wyd. 2 posz. i popr. Wrocław, 1989
 • Liście oliwek. Wiersze poetów palestyńskich. Wybór i przekł. A. Witkowska. Warszawa, 1980
 • Słownik poprawnej polszczyzny PWN. Red. nacz. W. Doroszewski. Warszawa, 1986
 • Poezja polska 1914-1939 : antologia. Wybór i oprac. R. Matuszewski, S. Polak. Wyd. 3 poszerz. Cz. 1. Warszawa, 1984
 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI

(np.: jeden rozdział, opowiadanie lub wiersz ze zbioru jednego autora)

Opis wykonuje się według następującego schematu:

NAZWISKO i IMIĆ (inicjał imienia) autora lub autorów : TYTUŁ książki. Oznaczenie TOMU. Oznaczenie kolejnego WYDANIA. MIEJSCE wydania, ROK wydania . TYTUŁ fragmentu, STRONY, na których zawiera się fragment

Przykłady:

 • Frycie S. : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 1. Kraków, 1982 . Baśń, s. 98-132
 • Baczyński K. K. : Utwory wybrane. Wyd. 3. Kraków, 1976. Pokolenie, s. 130
 • Hutnikiewicz A. : Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa, 1988. Ekspresjonizm, s. 70-92
 • Borowski T. : Utwory wybrane. Wrocław, 1991, Dzień na Harmenzach, s. 180-211
 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU PRACY ZBIOROWEJ

(np.: rozdział książki, który ma odrębnego autora, wiersz w podręczniku,
wiersz w antologii wielu autorów, wstęp do lektury,
reprodukcja z albumu malarskiego, artykuł ze słownika, jeśli ma własnego autora)

Opis wykonuje się według następującego schematu:

 

NAZWISKO i IMIĆ autora rozprawy : TYTUŁ rozprawy. W : (opis bibliograficzny pracy zbiorowej), STRONY, na których zawiera się rozprawa , wiersz lub wstęp

 

Przykłady:

 • Helman A. : Problemy interpretacji dzieł filmowych. W : Interpretacje dzieła. Pod red. M. Czerwieńskiego. Wrocław, 1990, s. 155-165
 • Barańczak S. : Pożegnanie z Białoszewskim W : Literatura współczesna źle obecna w szkole. Oprac. B. Chrząstowska. Wrocław, 1990, s. 283-286
 • Karpiński F. : Laura i Filon. W : Poezja polskiego oświecenia : antologia. Oprac. J. Kott. Warszawa, 1956, s. 284-292
 • Przerwa-Tetmajer K. : Hymn do Nirwany. W : Paczoska E. : Młoda Polska. Warszawa, 1998, s. 209
 • Pigoń S. : Wstęp. W : Mickiewicz A. : Pan Tadeusz. Wyd. 14. Wrocław, 1994, s. III-CLV
 • Velasquez D. : Infantka Małgorzata [reprodukcja]. W: Rzepińska M. : Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław, 1986, nr il. XLVI.
 • Hinz H. : Deizm. W : Słownik literatury polskiego oświecenia. Pod red. T. Kostkiewiczowej. Wyd. 3. Wrocław, 2002, s. 62-64
 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

Opis wykonuje się według następującego schematu:

NAZWISKO i IMIĆ (inicjał imienia) autora artykułu, TYTUŁ artykułu. TYTUŁ czasopisma (w cudzysłowie), ROK bieżący czasopisma, NUMER czasopisma, STRONY, na których zawiera się artykuł

Przykłady:

 • Brudnicki J. Z. : Powroty w Panu Tadeuszu. „Poezja”, 1984, nr 11-12, s. 24-42
 • Jaworski M. : Różewicz - ostatni modernista. "Polonistyka", 2005, nr 5, s. 18-24
 • Lasocińska E. : Uczta Platona. Na pograniczu filozofii i literatury. :Edukacja Humanistyczna, 2007, nr 3, s. 89-92

 

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI W CZASOPIŚMIE

Opis wykonuje się według następującego schematu:

(opis bibliograficzny recenzowanej książki, filmu lub albumu malarskiego)Rec. IMIĆ i NAZWISKO autora recenzji: TYTUŁ recenzji. "TYTUŁ czasopisma" ROK, NUMER czasopisma, STRONY zajęte przez recenzję.

Przykłady:

 • Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński : Normalni, wydrążeni, źli. "Tygodnik Powszechny" 2004, nr 32, s. 11
 • Gnój [film]. Reż. M. Piekorz. Rec. E. Lisowska : Warto obejrzeł polski film. „Przegląd Śląski” 2006, nr 5, s. 8
 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU W CZASOPIŚMIE

Opis wykonuje się według następującego schematu:

NAZWISKO i IMIĆ osoby, która udziela wywiadu: TYTUŁ wywiadu. Rozm. IMIĆ i NAZWISKO osoby prowadzącej wywiad. "TYTUŁ czasopisma" ROK, NUMER, numer STRONY

Przykłady:

 • Kuczok Wojciech : Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. B. Pietkiewicz. "Polityka" 2004, nr 3, s. 58- 59
 • Kieślowski K. : Ciągle poszukuję. Rozm. S. Węgrzyn. „Polityka”, 1992, nr 5, s. 12
 

FILMY I DOKUMENTY DŹWIĘKOWE

Przykłady opisu filmu:

 • Pan Tadeusz [film]. Reż. A. Wajda. Warszawa : Vision Film, 2000. [kas. VHS]
 • Cudzoziemka [film]. Reż. R. Beer. Warszawa : DVD Video, 2000. [ płyta DVD]
 • Czapczyk P., Czarnecka A.: Poezja współczesna. [film]. Warszawa : Telewizja Polska, 1997. [ kas.VHS ]

 

Przykłady opisu dokumentu dźwiękowego:

 • Bach J. S.: Brandemburg Concertos [dokument dźwiękowy]. Warszawa : Pomaton-EMI, 1999. [płyta CD]
 • Pawlikowska-Jasnorzewska M.: Wiersze. [dokument dźwiękowy]. Warszawa: Polskie Nagrania, 1988. [ t aśma magnet.]
 • Chopin F. : Utwory fortepianowe [dokument dźwiękowy]. Point Classics AG, 1997.[płyta CD]. Etiuda c-moll „Rewolucyjna”
 • Wagner R. : Cwałowanie Walkirii [dokument dźwiękowy]. W: Perły muzyki klasycznej. Point Music, 2001 [płyta CD]
 

OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

(książki na płytach CD i DVD, strony internetowe)

W opisie uwzględnia się następujące elementy

NAZWISKO autora; TYTUŁ; TYP NOŚNIKA podany w nawiasie kwadratowym, np. [CD-ROM], [online]; WYDANIE(wersja); MIEJSCE wydania; WYDAWCA; DATA DOSTĆPU podana w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów online; WARUNKI DOSTĆPU – dla dokumentów online

Przykłady opisu elektronicznej książki:

 • Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź : PRO-media CD,1998
 • Hłasko M. : Ósmy dzień tygodnia [online], [dostęp 19 września 2008]. Dostępny w World Wide Web:

 

przykład opisu artykułu z elektronicznego czasopisma :

 • Karpiel A. : Motyw szatana w literaturze romantycznej. „Konspekt”, 2005, nr 2 [online], [dostęp 22 listopada 2008]. Dostępny w World Wide Web:

przykłady opisu strony internetowej:

 • Skórka S.: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji  Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:
 • Mackanacky J. : Andrzej Sapkowski [online], [dostęp 25 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web:
 • Polska kinematografia, filmy i ich twórcy : internetowa baza filmu polskiego [online]. Łódź: Biblioteka Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, [dostęp 15 stycznia 2009]. Dostępny w World Wide Web:
 • Wyspiański S. : Portret dziecka [reprodukcja], [online], [dostęp 31 stycznia 2009]. Dostępny w World Wide Web:
 • Dali S. : Oblicze śmierci [reprodukcja]. W : Kowalski R. : Sekretne życie Salvadora Dali [online], [dostęp 10 lutego 2008]. Dostępny w World Wide Web:

Uwagi:
Dane do opisu należy czerpać z ekranów, dokumentów towarzyszących, opakowań.
Elementy, które nie występują w dokumencie, pomija się.